booked.net
 • 05 օգոստոս, 2020
  ՄՈՐ ՁԵՌՔԵՐԸ

  ՄՈՐ ՁԵՌՔԵՐԸ

  Այս ձեռքերը՝ մո՜ր ձեռքերը,
  Հինավուրց ու նո՜ր ձեռքերը...

  Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը...
  Պսակվելիս ո՜նց են պարել այս ձեռքերը՝
  Ի՜նչ նազանքով,
  Երազանքո՜վ:

  Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը...
  Լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը,
  Առաջնեկն է երբ որ ծնվել,
  Նրա արդար կաթով սնվել:

  Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը...
  Զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը
  Ծով լռությա՜մբ,
  Համբերությա՜մբ:

  Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը...
  Երկինք պարզված սյուն են դառել այս ձեռքերը,
  Որ չփլվի իր տան սյունը՝
  Որդին կռվից դառնա տունը:

  Ինչե՜ր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը՝
  Մինչև տատի ձեռք են դառել այս ձեռքերը,
  Այս ձեռքերը՝ ուժը հատած,
  Բայց թոռան հետ նոր ուժ գտած...

  Քար են շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը...
  Ինչե՜ր, ինչե՜ր, ինչե՜ր չարժեն այս ձեռքերը՝
  Նո՜ւրբ ձեռքերը,
  Սո՜ւրբ ձեռքերը:

  ...Եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար
  Մեզ աշխարհում ծնած-սնած,
  Մեզ աշխարհում շահած-պահած,
  Մեզնից երբեք չկշտացած,
  Փոշի սրբող - լվացք անող,
  Անվերջ դատող - անվերջ բանող
  Ա՛յս ձեռքերը,
  Թող որ ճաքած ու կոշտացած,
  Բայց մեզ համար մետաքսի պես
  Խա՜ս ձեռքերը...

  30.X.1955թ.
  Մոսկվա

  bannerH1

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10 Կարդալ Նախորդը

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  Թաթուլ Կրպեյան, ՀՀ ազգային հերոս Կարդալ հաջորդը

  Թաթուլ Կրպեյան, ՀՀ ազգային հերոս

  Մեկնաբանել

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: